Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Algorithm Gallery - BSc thesis


Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας μου ζητήθηκε η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα παρουσιάζει με γραφικό τρόπο την λειτουργία των βασικών αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης.

Είχα πλήρη ελευθερία στα εργαλεία αλλά και στις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούσα και μετά από συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή αποφασίστηκε το τελικό αποτέλεσμα να έχει τη μορφή μιας web εφαρμογής.

Η εφαρμογή αυτή ονομάζεται Algorithm Gallery και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://thesis.primitiveart.gr.


Οι τεχνολογίες που χρησιμοποίησα είναι : HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, jQueryUI, PHP και MySQL.

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής υλοποίησα δύο JavaScript Plugins που αναλαμβάνουν τη διαχείριση αλλά και τις λειτουργίες των αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης και ένα jQuery Plugin που αναλαμβάνει την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Τα Plugins έχουν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγουν ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και να μην εξαρτώνται από την εφαρμογή.

Το user interface ακολουθεί τις αρχές του flat design και είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες της εφαρμογής. Σκοπός μου ήταν η δημιουργία ενός μοντέρνου και ευχάριστου ui που θα διαφέρει από τα μονότονα uis που συναντάμε σε τέτοιου είδους εφαρμογές και ειδικότερα σε πτυχιακές εργασίες, που τις περισσότερες φορές γίνεται χρήση έτοιμων γραφικών στοιχείων.

Τέλος, το γεγονός πως η εφαρμογή αποτελεί τμήμα πτυχιακής εργασίας και όχι κάποιο προϊόν, μου έδωσε τη δυνατότητα να πειραματιστώ ελεύθερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: